Mail Listesi

Mail Listemize Kaydolun

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

TANIMLAR işbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. KANUN: 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kanun: 6098 sayılı türk borçlar kanunu (şirketler için) Yönetmelik: mesafeli sözleşmeler yöntemeliği (RG:27.11.2014/29188) Hizmet: bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu Hizmet Sağlayıcının: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket veya ‘Armina’ Müşteri: hizmet sağlayıcının sunduğu bir hizmet edinen, kullanan veya yaralanan gerçek ya da tüzel kişi veya ‘Alıcı’ Site: Hizmet sağlayıcı’ya ait internet sitesi Taraflar: Hizmet sağlayıcı ve müşteri Sözleşme: hizmet sağlayıcı ve müşteri arasında akdedilen işbu sözleşme

1.1 HİZMET SAĞLAYICI

Armina e-ticaret (bundan böyle ‘Armina’ veya ‘Hizmet sağlayıcı’ olarak anılacaktır.)

Adres: Çeliktepe mahallesi, Gülbahçe sokak No:15 KAĞITHANE/İSTANBUL  Telefon: 05077280927 E-posta: info@thearmina.com

2. MÜŞTERİ

Ad, Soyad:

T.C. Kimlik No:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Şirket adı:

Vergi Dairesi:

Bundan Böyle Müşteri ve Hizmet Sağlayıcı birlikte ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı’nın, Müşteri’ye satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve iflası ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler  Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. (şirketler için)

Madde 3 – HİZMET DETAYLARI

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ürünün adı :

Miktar :

Fiyat:

Madde 4 – HİZMETİN İFLASI VE İFA ŞEKLİ

4.1 Hizmet, hizmet sağlayıcı’nın, (çeliktepe mah. Gülbahçe sk. 15 69 Kağıthane/istanbul) adresindeki merkezinde veya müşteri’ye bildirilen başka bir adreste ve bildirilrn tarihte ifa edilecektir. İfa anında müşteri’nin ifa yerinde bulunması halinde hizmet sağlayıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2 sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşme’nin müşteri tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin hizmet sağlayıcı’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, hizmet sağlayıcı sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 Müşteri, Hizmet sağlayıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.thearmina.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. hizmet bedeli ödendiği vakit bu sözleşme kurulmuş ve müşteri, sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 Armina, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak www.thearmina.com ‘da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Eğitim içeriği, eğitim esnasında, Armina’nın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 Armina, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5 Eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Müşteri’ye bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için Tezgahçılar’a, Müşteri’den ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.6 Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, Armina bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

5.7 Etkinlik bileti Müşteri’ye Armina tarafından e-posta yoluyla gönderilecek olup, bunun takibi Müşteri’ye ait olacaktır. Armina tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, Armina herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim katılımcıya yapılmış sayılır.

5.8 Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen Armina’nın tasarrufundadır.

5.9 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.9 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz.(Şirketler için)

5.10 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliğe ilişkin satışın tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.11Müşteri eğitim esnasında çekilecek her türlü fotoğraf ve video kayıt için izin vermiş olacaktır. Bu içeriklerin sosyal medya kanallarında paylaşılması, kullanılması Armina’nın inisiyatifindedir. Müşteri hiçbir şekilde hak iddiasında ya da itirazda bulunamaz.

5.12 Herhangi ciddi ve kronik hastalığınız varsa (Kronik obstrüktif Akciğer hastalığı , Kardiyovasküler, Vertigo, Vesibüler hastalığı, kanser  ve diğer kronik hastalıkları …gibi) doktorunuza danışmanız gerekmektedi. ortaya çıkacak herhangi hastalıktan ve problemlerden ARMINA sorumlu değildir.

5.13 Egzersiz paketlerin kullanma süresi 30 gündür, 30 günün sonunda  tekrar ücret ödeyerek yeniden satın alabilirsiniz.

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Müşteri’nin kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, Armina hizmete ilişkin satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Armina’ya ödememesi halinde, Armina sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 7 – CAYMA HAKKI:

Önemle belirtiriz ki, sunulan aracılık hizmetine ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Müşteri’nin veya Hizmet Sağlayıcı’nın ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Şirketler için)

Hizmet Sağlayıcı

SAMANEH KHORASANISHIREHJINI ARMINA E TİCARET

İşbu sözleşme              tarihinde kurulmuştur.

Müşteri

Ad, Soyad

× WhatsApp